tin bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
Ngày
/
Tháng
00 24 1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     1 1                   1   1   1   1 1 00
01 13     1               1                 1             1 1   1                               2     2         1     2       01
02 14 1   1       1       2 1             1         1           1                 2       1                   1         1     02
03 22     1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2   2       1         1 1       1       03
04 15   1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             1                   1               1 04
05 20         1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1       1               1     2 1     2   05
06 18 1     1                   1   1                     1       2       2       1       1       1 1   1 1   2   1           06
07 14           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1                           1       1     1   07
08 13                 2           1     1 1           1 1                 1 1                 1       1   1 1                 08
09 11               1       1         1         1       2 1                   1             1       1                     1   09
10 16                 1             1                           1         1 1   2   1   1     1         3     1 2             10
11 17 1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1                         1 1                     1   11
12 21                       2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1                       2     1   1 1 1 1 12
13 11     1                   1           1                   1           1             1       1         1   1       1     1 13
14 14 1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1         1             1           1       14
15 18                     1           1               2               1 1 1   1   1             1 1     3 1     1   1   1     15
16 19 1             1       2 1 1 2                         1               1             1 1       1   1 1 1     1   2       16
17 17                         1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1       1       2         1 1             17
18 9     1                           1                       1           1 1       1       1             1                 1 18
19 11 1       1 1 1                             1   1                 1                                 1           1     1 1 19
20 14 1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   1         1                   1 1   1 20
21 21       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   1 1   1           2     1 1       1   21
22 13 1 1                     1 1         1 1     1           2           1                                 1       1       1 22
23 19   1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1             1 1 1           1     1   1   23
24 15               1               1   1   1 1                   3 1                   1   1   1               1           2 24
25 15 1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1         1       1                         25
26 16   2               1 1   1                       1                   1   1 1       1             2     2       1       1 26
27 19 1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 1   1 1                     3 1 1     27
28 14   2 1   1                       1   2       1                           1   1                   1     1   1     1       28
29 16   1           1               1           1     1         1           2   1   1         1         1     1 1 1     1     29
30 24   1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1       1 1 1     1   1 1   2 1   1 1   30
31 17     1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     1           2 1             1 1       31
32 20     1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1                 1 1 1             1 1           32
33 15   1 1               2           1   1                         2   1     1                 1     1   1       1     1     33
34 17   1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     1               1 1         1 1     1 34
35 13 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       1                             1       35
36 13 1   1 1   1               1     1     1                       1     1                 1   2     1                       36
37 17     1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1                       1           1 1   1   1   37
38 11 1     1     1                 2                       1                       2 2               1                       38
39 8         1                               1     2                   1                           2 1                       39
40 15       1       1                 1                       1         1           2   1 1 1     1           1       2     1 40
41 20         2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1   1   1           1   1       1       41
42 19               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1           1     1       2   1             42
43 14       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 1 1             1 1                   43
44 25 1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                     3   1         1   1 1       1 2   44
45 17                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1     1   2   1                     1     45
46 22       1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1       1   1 1               2 2 1     1   46
47 17   1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1                 1   1 1           1   1   1 47
48 10     1         1   1                     1   1                 1 1                         1                       1   1 48
49 13   1             1         2 1   1   1     1                   2 1                                                   1 1 49
50 11     1   1           1           1           2                         1     1   1                     1         1       50
51 10       1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1                                         51
52 15     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                         1 1 1                         52
53 11 1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1                               1               53
54 10   1       1         1                       1         1 1         2   1                       1                         54
55 11   1           1                                         2     1                           2 1           1     2         55
56 17 1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1           1   1         1   1 1         1 56
57 17   1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1   1     1               1     1   1   57
58 8     1               1           1 1                       1     1               1                                 1     58
59 14   1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1                 1                 1 1         59
60 15     1   1           1     1                           1 1               1       1 1     1         1     2   1     1     60
61 23         1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2           1 1   1   1         1         1 2 61
62 16 1               2               1   1               2           2 2     1                       1   1     1       1     62
63 19     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       2 1   1     1   1       1       1 1   63
64 18     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         1     2         1                   1 64
65 14   1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1                       1         1     65
66 20             3   1 1       1           2   1       1                             1 1   1         1   2 1   1         2   66
67 16     1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1       1   1           1                   67
68 22       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1               1 1         2         1 68
69 20   1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1           1       1   1 1     1       1       69
70 18         1           1           1       1 2   1 1       1 2           1                   1 2     1               2     70
71 25       1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                             1     1       3         1   2 1   71
72 15       1     1                               2   1       1   1       1           1       2                 1   1     1 1 72
73 17           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         1   1           2 2   1     1         73
74 18           1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3             1   1 1             1         1 74
75 15       1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 1   1   1       1           1         75
76 25           1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2       1                       1       76
77 15       1     1   1     1           2               3         1           1     1                   1     1   1           77
78 12 1     1             2         2     2     1                       1                 1                                 1 78
79 16       1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1       1   1     1                     79
80 16                   1           1   3   1               1 1     1 1           1     1   1       2 1                       80
81 22   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1             1   1     1     1         81
82 13                 2         1                       2                       1         1           1     2 1   1         1 82
83 14       1               1     1         1         1                   1       1 1 1           1 1   1         1     1     83
84 15 1 1     1 1                                         1               1 1 1             1   1     1   1 1   1       1     84
85 17                           1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1     1   1 1                           85
86 10 2             1 1                                   1 1                 2 1                           1                 86
87 19 2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     2         1         1   1             87
88 23         2   1 1   1   1 1     2             1 1         1     1               1   1 2 1     1                     2 2   88
89 16             2 1         1 1   1           2         1 1     1                         1       2     1   1               89
90 20           1       1   1 1 1     1       2       1   2                     1       1 2     1         1 1     1   1       90
91 11     1             1 1       1               1   1   1                 1               1         1                 1     91
92 24         2 1 1 1 1 2           1             1                 1 1           1 1 1   1     1 1   1     1 1 2     1       92
93 21 1 1                 1   1       1       1 1   1         1   1     1           1     1   1     1 3             1     1 1 93
94 17 1         1   1       1     2         1     1         1   1   1       2             1     1 1                 1         94
95 19   1   1         1     1 1                                   1 1 1     1       1     2 1 1 1                 2 1     1   95
96 10 1                                                         1     2           1   2               1   1   1               96
97 14                   1 1       1               1   1       1             1 3         1                   1       2         97
98 14       1           1       1       1                       1           1       1 1     1 1     1 1       1             1 98
99 16           1 1   2         1       1     2   1 1                 1             1               1       1         1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
Ngày
/
Tháng
Game casino Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker Trò poker Trò chơi poker sòng bạc Nền tảng cờ bạc game casino Game poker Baccarat